Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Гимназија Охрид Гимназија Охрид

Гимназија Охрид Гимназија Охрид

Oдбележана 400-годишнината од смртта на Шекспир

PDFПечатиЕ-пошта

Во рамки на глобалниот проект “Shakespeare Lives” ширум светот со кој се одбележува 400-годишнината од смртта на Шекспир и Денот на книгата, на истиот му се приклучува и нашата гимназијата „Св.Климент Охридски” како дел од ASP UNESCO училишната мрежа со цел на промоција на цивилизациските вредности и наследството на Шекспир за целото човештво.

Неговите дела извршиле силно влијание и биле вистинска инспирација за плејада писатели, композитори, режисери, балетски кореографи, сликари и останатите уметнички дејци подоцна. Длабоката психолошка анализа на ликовите на Шекспир значително влијаеле и на големиот Сигмунд Фројд и на неговата подоцнежна психоаналитичка теорија.

И ден денес, тој продолжува да не инспирира !

Денес група ученици подготвија пригодна програма, читање сонети, презентација на историските факти од животот на Шекспир и делови од познатите драми „Ромео и Јулија" и Отело".


Четврток, 21 Април 2016 13:29


 

Успех на Регионалниот натпревар по англиски јазик

PDFПечатиЕ-пошта

На 16.04.2016 год. на одржаниот општински и регионален натпревар по англиски јазик учениците од ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид ги освоија првите три места и тоа: Христијан Петровски - второ место на општински и прво на регионален, Владо Војдановски - прво место на општински и второ место на регионален, под менторство на Ленче Ристевска, и Анастасија Андрееска - трето место под менторство на проф. Ана Топенчарова Коваческа. Со ова тројцата уценици се плазираа на државниот натпревар кој ќе се одржи во Скопје на 07.05.2016 год.

Понеделник, 18 Април 2016 06:53


 

Интерен оглас за упис во I година во учебната 2016/2017 година

PDFПечатиЕ-пошта

Врз основа на член 42 од Законот за средно образование и Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта во учебната 2016/2017 година од Министерот за образование на Република Македонија, Училишната комисија за запишување на ученици  во Општинското средно училиште "Св.Климент Охридски" - Охрид, распишува
И Н Т Е Р Е Н    О Г Л А С
за спроведување на Конкурсот за запишување
ученци во I година во учебната 2016/2017 година
I. БРОЈ НА УЧЕНИЧКИ МЕСТА ПО ВИД НА ОБРАЗОВАНИЕ
Во I година во првиот  уписен рок во ОСУ"Св.Климент Охридски" - Охрид ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки  со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за
- гимназиско образование - 272 ученици, 8 паралелки, 60 миниумум поени
II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
Услови за запишување на учениците се:
- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години
- да се определиле за план и програма за гимназиско образование
- да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој оглас
III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
- пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува
од училиштето и истата е бесплатна);
- оригинални сведителства од VI до IX одделение;
- извод од матичната книга на родните(без оглед на датумот на издавање);
Учениците кои го завршиле основното образование во странство треба да достават нострифицирани документи.
Учениците кои се во постапка за стекнување на државјанство на Република Македонија поднесуваат со документите и потврда од Министерството за внатреши работи.
Учениците кои се запишуваат за вториот европски јазик се определуваат помеѓу  англискиот, францускиот, германскиот и италијанскиот  јазик, а првиот европски јазик е јазикот  кој го изучувал во основното училиште. Првиот и вториот европски  јазик се наведуваат во пријавата.
IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријавувањето  во јунскиот  уписен рок ќе се врши на  28 и 29 јуни 2016 година ,  а резултатите од  запишаните и слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни 2016 година.
Доколку е потребно, квалификационото тестирање ќе се организира на 1 јули 2016 година, а резултатите ќе се објават на 2 јули 2016 година.
Пријавувањето треба да се врши лично од ученикот или родителот, односно старателот.
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
Критериуми за избор на ученици се:
- среден успех на ученикот од VI до IX одделение. По овој критериум ученикот може да добие најмногу 50 поени.
- среден успех на ученикот постинат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик, математика и историја). По  овој критериум ученикот може да добие најмногу 20 поени.
- дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и републички натпревари од: мајчин јазик, странски јазик, математика и историја. По  овој критериум ученикот може да добие најмногу 5 поени.
- среден успех на ученикот од поени добиени за поведение. По овој критериум ученикот може да добие најмногу 5 поени.
Ученикот по сите критериуми утврдени со овој оглас може да добие најмногу 80  поени.
За да се запишат учениците во ОСУ "Св.Климент Охридски " - Охрид треба да има освоено по сите критериуми  најмалку 60 поени .
Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во средното училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно огласот.
Учениците кои ја повторуваат I година направо можат да се запишат во првиот уписен рок, во истиот профил на образование, а оние што ќе повторат на поправниот испит можат да се запишат во вториот уписен рок, во спротивно го губат правото на упис.
НАПОМЕНА:
Учениците кои нема да бидат примени, треба лично да ги подигнат документите, најкасно наредниот ден по објавувањето на ранг листата. Доколку документите не ги подигнат кандидатите во рок од 3 дена, Училиштето истите ги враќа по пошта препорачано.
15.04 2016 год.                                                                               УЧИЛИШНА КОМИСИЈА
Охрид                                                                                         ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ
                                                                                                                       Претседател,
                                                                                                                     Звонко Трпески

Понеделник, 18 Април 2016 06:48


 

Успех на Регионалниот натпревар по хемија

PDFПечатиЕ-пошта

На регионалниот натпревар по хемија кој се одржа на 09.04 2016 во училиштето „Јахја Кемал“-Струга учениците од нашето училиште ги освоија првите места.

I-категорија (ментор Билјна Стевоска)

Филип Николовски

II-категорија (ментор Вера Гушевска Војнеска)

Марија Лазареска

Александар Ламбевски

Андријана Настеска

III-категорија(ментор Билјана Стевоска)

Ана Бојаџиева

Поликсена Тунтева

Сите ученици се пласираа на државниот натпревар по хемија кој ќе се одржи на 14.05 2016 на ПМФ- Скопје

Четврток, 14 Април 2016 13:13


 

Јавен оглас бр.2/2016 за пополнување слободни работни места

PDFПечатиЕ-пошта

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работните односи и член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор, Општинското средно училиште "Св.Климент Охридски" - Охрид, објавува

Јавен оглас бр.2/2016 

за пополнување слободни работни места 

1. ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид има потреба од вработување на:

Ред.бр.

Шифра

Назив на работното место

Број на извршители

1

ОБН 03 02 З03 001

Наставник по математика

1

2. Работниот однос се заснова на определено време до крајот на учебната 2015/2016 година

3. Работниот однос се заснова со полно работно време

4. Секој кандидат треба да ги исполнува општите услови:

- да е државјанин на Република Македонија

- активно да го користи македонскиот јазик и неговото кирилско писмо

- да е полнолетен

- да има општа здравствена способност за работното место и

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на

професија, дејност или должност

Кандидатите треба да ги исполнуваат посебните услови утврдени во член 59 од Законот за средното образование, член 2 од Законот за наставници во основните и средните училишта и условите утврдени во Правилникот за систематизација на работните места во училиштето и Нормативот за наставен кадар во средното образование.

5. Работното време изнесува 5 работни дена во неделата (од понеделник до петок) во две смени: првата започнува во 7.30 часот, а втората во 13.30 часот. Распоредот на работното време се врши согласно утврдениот распоред на часови на учениците.

6. Основната нето плата изнесува 21.524 денари.

7. Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на пријава. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат во училиштето или на веб страната http://gimnazijaohrid.com

Со пријавата кандидатите треба да приложат:

- кратка биографија

- доказ за завршено образование (уверение или диплома)

- уверение за државјанство на Република Македонија

- доказ дека не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

- уверение за положен стручен испит (доколку кандидатот има положено)

- лиценца за наставник издадена од Академијата за наставици (доколу има)

Пријавите заедно со прилозите се доставуваат лично во училиштето или по пошта на адреса ул.Димитар Влахов бр.71, 6000 Охрид. Контакт лице Бојан Петровски тел.046 262217.

Огласот е отворен 5 работни дена од денот на објавувањето.

Ненавремената, нецелосна и неуредно пополнета пријава нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата за спроведување на постапката за вработување.

8. Постапката за селекција на пријавените кандидати се состои од проверка на пријавите и веродостојноста на доставените податоци и доказите во прилог на пријаватата. Изборот од пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 8 дена од истекот на рокот за пријавување.

Пријавата за вработување може да ја преземете ТУКА

Четврток, 07 Април 2016 07:49


 

Страница 1 од 39

Анкета

Дали Ви се допаѓа веб-страната?
 

Присутни

Има 2 гости присутни