Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Гимназија Охрид Гимназија Охрид

Гимназија Охрид Гимназија Охрид

Реализирано предавање за болестите на зависност

PDFПечатиЕ-пошта

Во рамките на проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на учеиниците на ден 17.11 2015 год. во просториите на училиштето беше реализирано едукативно предавање од страна д-р Соња Стурлакова- Димовска, интернист од Центарот за јавно здравје која ги запозна охридските гимназијалци со последиците на конзумирањето на штетните супстанци.

Преку ваквата едукација се овозможува јакнење на воспитната компонента во процесот на образованието и правилно насочување на младата популација.

Среда, 18 Ноември 2015 14:49


 

Јавен оглас бр.1/2015 за пополнување слободни работни места

PDFПечатиЕ-пошта

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работните односи и член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор, Општинското средно училиште "Св.Климент Охридски" - Охрид, објавува

Јавен оглас бр.1/2015 
за пополнување слободни работни места 

1. ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид има потреба од вработување на:

Ред.бр.

Шифра

Назив на работното место

Број на извршители

1

ОБН 03 02 З03 001 

Наставник по македонски јазик и литература

1

2

ОБН 03 02 З03 001 

Наставник по француски јазик

1

3

ОБН 03 02 З03 001 

Наставник по германски јазик

1

4

ОБН 03 02 З03 001 

Наставник по физика

1

5

ОБН 03 02 З03 001 

Наставник по хемија

1

6

ОБН 03 02 З03 001 

Наставник по филозофија

1

7

ОБН 03 02 З03 001 

Наставник по спорт и спортски активности

1

8

ОБН 03 02 И03 002 

Психолог

1

9

ОБН 04 01 А01 006 

Хаусмајстор

1

10

ОБН 04 01 А01 002 

Хигиеничар

2

2. Работниот однос се заснова на определено време до крајот на учебната 2015/2016 година за работните места под ред. бр.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 10, односно за замена на отсустен работник до враќање работникот на работа, а најмногу до 31.08 2016 год. за работните места под ред. бр.6 и 7

3. Работниот однос се заснова со полно работно време за работните места под ред. бр. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10, односно со неполно работно време од 10 наставни часа за работните места под ред. бр. 3 и 6 

4. Секој кандидат треба да ги исполнува општите услови
            - да е државјанин на Република Македонија
            - активно да го користи македонскиот јазик и неговото кирилско писмо
- да е полнолетен 
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на
професија, дејност или должност
Кандидатите треба да ги исполнуваат посебните услови утврдени во член 59 од Законот за средното образование, член 2 од Законот за наставници во основните и средните училишта и условите утврдени во Правилникот за систематизација на работните места во училиштето и Нормативот за наставен кадар во средното образование.

5. Работното време изнесува 5 работни дена во неделата (од понеделник до петок) во две смени: првата започнува во 7.30 часот, а втората во 13.30 часот. Распоредот на работното време се врши согласно утврдениот распоред на часови на учениците.

          6. Основната нето плата за работните места под ред.бр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 изнесува 22.527 денари, за работното место под ред.бр.9 изнесува 15.480 денари, и за работното место под ред.бр.10 изнесува 11.458 денари.

7. Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на пријава. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат во училиштето или на веб страната http://gimnazijaohrid.com 
Со пријавата кандидатите треба да приложат:
- кратка биографија
- доказ за завршено образование (уверение или диплома)
- уверение за државјанство на Република Македонија
- доказ дека не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност
- уверение за положен стручен испит (доколку кандидатот има положено)
- лиценца за наставник издадена од Академијата за наставици (доколу има)
Пријавите заедно со прилозите се доставуваат лично во училиштето или по пошта на адреса ул.Димитар Влахов бр.71, 6000 Охрид. Контакт лице Бојан Петровски тел.046 262217.
Огласот е отворен 5 работни дена од денот на објавувањето.
Ненавремената, нецелосна и неуредно пополнета пријава нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата за спроведување на постапката за вработување.

8. Постапката за селекција на пријавените кандидати се состои од проверка на пријавите и веродостојноста на доставените податоци и доказите во прилог на пријаватата. Изборот од пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 8 дена од истекот на рокот за пријавување.

Пријавата за вработување може да ја преземета ТУКА

Вторник, 17 Ноември 2015 08:58


 

Учеството на Фестивалот на изведувачки уметности и добри практики Be creative, Be interactive, Be interethnic

PDFПечатиЕ-пошта

Во рамките на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, имплементиран во Македонскиот центар за граѓанско образование, учениците од нашето училиште на 19.09.2015 година учествуваа на Фестивалот  на изведувачки уметности и добри практики " Be creative, Be interactive, Be interethnic кој се одржа во Младинскиот културен центар во Скопје. На овој еднодневен фестивал се престави со преставата " Разгледница од Охрид " која беше подготвена во рамките на креативните работилници во нашето училиште. За Фестивалот беа избрани најдобрите престави од Македонија, меѓу нив и нашата престава. Впечатоците што ги остави преставата кај гледачите беа одлични, што укажува на тоа дека проектот беше многу успешен. Ментори на овие креативни работилници и преставата се Професорите Катерина Слатиноска и Стефан Каневчев.

 

Среда, 28 Октомври 2015 13:34


 

Свечена академија по повод 23-ти Октомври

PDFПечатиЕ-пошта

Охридската гимназија ОСУ„Св.Климент Охридски„ се вклучи во општинската прославата на големиот празник 23-ти Октомври - Денот на македонската револуционерна броба со пригодна програма. На свечената академија по повод празникот која се одржа на 22.10 во големата сала на општина Охрид учество зедоа хорот под раководство на проф. Александар Димоски, оркестарот под раководство на проф. Љупчо Аслимоски и рецитаторскиот клуб под раководство на проф. Грета Пипиле.

Понеделник, 26 Октомври 2015 09:21


 

Свечена акдаемија по повод 11-ти Октомври

PDFПечатиЕ-пошта

Охридксата гимназија ОСУ„Св.Климент Охридски„ се вклучи во општинската прославата на големиот празник 11 Октомври - Денот на востанието на македонскиот народ со пригодна програма. Хорот под раководсво на професорот Александар Димоски настапи на свечената академија во големата сала на Општина Охрид со две композиции. На нашите ученици, вработени, родители и на сите грѓани им го честитаме празникот и им посакуваме убав празничен продолжен викенд.


Петок, 09 Октомври 2015 13:23


 

Страница 1 од 31

Анкета

Дали Ви се допаѓа веб-страната?
 

Присутни

Има 2 гости присутни