Интерен оглас за упис во I година во учебната 2015/2016 година (втор уписен рок)

PDFПечатиЕ-пошта

Врз основа на член 42 од Законот за средно образование и Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта во учебната 2015/2016 година од Министерот за образование на Република Македонија, Училишната комисија за запишување на ученици  во Општинското средно училиште "Св.Климент Охридски" - Охрид, распишува
И Н Т Е Р Е Н    О Г Л А С
за спроведување на Конкурсот за запишување
ученци во I година во учебната 2015/2016 година
I. БРОЈ НА УЧЕНИЧКИ МЕСТА ПО ВИД НА ОБРАЗОВАНИЕ
Во I година во вториот уписен рок во ОСУ"Св.Климент Охридски" - Охрид ќе се запишат 63 ученици  со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за
- гимназиско образование - 63 ученици, 55 миниумум поени
II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
Услови за запишување на учениците се:
- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години
- да се определиле за план и програма за гимназиско образование
- да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој оглас
III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
- пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува
од училиштето и истата е бесплатна);
- оригинални сведителства од VI до IX одделение;
- извод од матичната книга на родните(без оглед на датумот на издавање);
Учениците кои го завршиле основното образование во странство треба да достават нострифицирани документи.
Учениците кои се во постапка за стекнување на државјанство на Република Македонија поднесуваат со документите и потврда од Министерството за внатреши работи.
Учениците кои се запишуваат за вториот европски јазик се определуваат помеѓу  англискиот, францускиот, германскиот и италијанскиот  јазик, а првиот европски јазик е јазикот  кој го изучувал во основното училиште. Првиот и вториот европски  јазик се наведуваат во пријавата.
IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријавувањето  во вториот  уписен рок ќе се врши на  24 август 2015 година ,  а резултатите од  запишаните и слободните места ќе бидат објавени на 25 август 2015 година.
Пријавувањето треба да се врши лично од ученикот или родителот, односно старателот.
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
Критериуми за избор на ученици се:
- среден успех на ученикот од VI до IX одделение. По овој критериум ученикот може да добие најмногу 50 поени.
- среден успех на ученикот постинат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик, математика и историја). По  овој критериум ученикот може да добие најмногу 20 поени.
- дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и републички натпревари од: мајчин јазик, странски јазик, математика и историја. По  овој критериум ученикот може да добие најмногу 5 поени.
- среден успех на ученикот од поени добиени за поведение. По овој критериум ученикот може да добие најмногу 5 поени.
Ученикот по сите критериуми утврдени со овој оглас може да добие најмногу 80  поени.
За да се запишат учениците во ОСУ "Св.Климент Охридски " - Охрид треба да има освоено по сите критериуми  најмалку 55 поени .
Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во средното училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно огласот.
Учениците кои ја повторуваат I година направо можат да се запишат во првиот уписен рок, во истиот профил на образование, а оние што ќе повторат на поправниот испит можат да се запишат во вториот уписен рок, во спротивно го губат правото на упис.
НАПОМЕНА:
Учениците кои нема да бидат примени, треба лично да ги подигнат документите, најкасно наредниот ден по објавувањето на ранг листата. Доколку документите не ги подигнат кандидатите во рок од 3 дена, Училиштето истите ги враќа по пошта препорачано.
29.07 2015 год.                                                                              УЧИЛИШНА КОМИСИЈА
Охрид                                                                                         ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ
                                                                                                              Претседател,
                                                                                                            Звонко Трпески

Четврток, 30 Јули 2015 12:13


   

Резултати од екстерните испити од државната матура јуни 2015

PDFПечатиЕ-пошта

- РЕЗУЛТАТИ

Македонски јазик и литература ТУКА

Англиски јазик ТУКА

Германски јазик ТУКА

Математика ТУКА

Филозофија ТУКА

Историја ТУКА

Биологија ТУКА

Хемија ТУКА

- ПРИГОВОРИ

Прием на приговори до 16.07 до 14 часот.

Формулар за приговор ТУКА

Упатство за поднесување приговор ТУКА

Примерок од пополнета уплатница ТУКА

- ПРИЈАВА ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТЕН РОК

Пријавување за полагање државна матура за августовскиот испитен рок најдоцна до 23.07 2015 год.

Пријава ТУКА

Вторник, 14 Јули 2015 11:20


   

Соопштение за доделување на свидетелства

PDFПечатиЕ-пошта

Заради резултатите од екстерно проверување и рокот за приговори доделувањето на свидетелствата се поместува за 03.07 (петок) 2015 год. за I и II год. во 10 часот, за III год. во 10.30 часот.

Петок, 26 Јуни 2015 10:38


 

Страница 1 од 28

Анкета

Дали Ви се допаѓа веб-страната?
 

Присутни

Има 1 гостин присутни